Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites Bets.Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

استند

استند

استند فلکه ای و استند کراس دونوع رایج استند های نمایشگاهی هستند. در کارگاه تولیدی اصفهان استند ، با توجه به ویژگی های انواع استند در حال حاضر استند فلکه ای متغیر تولید می شود این نوع استند دارای ۵ عدد لوله است که در وسط آنها فلکه وجود دارد استند توسط فلکه تنظیم می […]